Odwiercony dren

» Działalność » Odwiercony dren
Sycons z o.o. - Odwiercony dren Sycons z o.o. - Odwiercony dren Sycons z o.o. - Odwiercony dren

System odwadniania metodą odwiertu drenażowego

Firma Sycons opracowała i opatentowała własną metodę odwadniana. Technologia głębokich odwiertów i zdrenowania jest zarówno bardzo wydajna, jak i gwarantuje długi czas działania. Prace wykonywane są bez inwazji w powierzchnię gruntu i zapewniają odpowiednie odwodnienie. Drenaż szczególnie korzystny jest na terenie pochyłym, gdzie można wykorzystać grawitacyjne odprowadzanie wody.

Istotą naszej technologii jest bezinwazyjne odwodnienie powierzchni i struktury gruntu przy zachowaniu racjonalnego poziomu kosztów.

Znana i często stosowana tradycyjna technologia, opierająca się jedynie na grawitacyjnym odprowadzaniu wód w większości przypadków prowadzi do satysfakcjonujących rozwiązań. Jednak na dużych głębokościach (więcej jak 6 m) może okazać się niezwykle kosztowna i trudna w realizacji. Bardzo duże jest ryzyko obsunięć gruntu przy pracach odkrywkowych, stwarzając niebezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu. Spółka Sycons – dzięki wieloletnim doświadczeniom rozwiązuje te problemy za pomocą własnej, sprawdzonej technologii bezwykopowych odwiertów i przecisków dla przewodów drenowych.

Przed rozpoczęciem właściwych prac przeprowadzamy analizy środowiskowe, badamy przekroje gruntu, jego strukturę oraz właściwości. Analizując zebrane dane określamy kierunek odwadniania. Po określeniu kąta stoku naturalnego gruntu, wyznaczymy poziom „startowy”, dopiero wówczas rozpoczynamy zasadnicze prace budowlane. W fazie początkowej, jako pierwszy krok, prowadzimy odwierty technologiczne, które mają określić wielkość warstw przepuszczalnych i ich stan napełnienia wodą oraz ustalamy poziom wód gruntowych. Drugi etap to instalacja w warstwach gruntu samoczyszczących, wytrzymałych przewodów odwadniających. Technologia Horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD) pozwala ułożyć do 150-200 m długości zintegrowanych przewodów rurowych. W przypadkach, gdy takie rozwiązanie jest niemożliwe z przyczyn zewnętrznych (np. przechodzące głębokimi dolinami autostrady i linie kolejowe, lub umieszczone pod powierzchnią ziemi, i będące pod napięciem przewody lub instalacje przesyłowe), wówczas zamiast drenowania terenu stosujemy metodę wiertniczo-przeciskową, instalując w gruncie rurociągi stalowe.

Konstrukcja rur plastikowych stosowanych do drenażu o perforacji szczeliny 0,3 mm poszerzającej się ku środkowi sprawia, że zatkanie tych rur jest prawie niemożliwe. Zapewnienie odpowiedniego spadku w rurach zapewnia im dużą zdolność samooczyszczania. Jeśli poddawane są regularnej konserwacji, ich trwałość wynosi co najmniej 50 lat. Rozwiązania te stosowane nawet przy dużych głębokościach, wymagają minimum prac ziemnych. Woda zebrana przez systemy odwadniania, pochodząca z różnych warstw ziemnych, kierowana jest do specjalnych zbiorników, skąd zamkniętym systemem kanałów pompowana jest do określonego odbiorcy (stacje oczyszczania, zbiorniki wodne).

Kolejnym etapem technologii odwadniania jest metoda odsączania (odwiercony dren). To tradycyjna metoda grawitacyjna oparta na budowie studni została udoskonalona i stała się wydajniejsza dzięki technologii, i patentom opracowanym przez Sycons Ltd. Sp. z o.o. Naczelnym elementem nowego systemu jest studnia o grawitacyjnym kierunku przepływu wody. Stanowi ją pionowa kolumna gruntowa wypełniona żwirem. Służy ona do odprowadzania wody gruntowej z kolejnych warstw gruntu i przesyłania jej do drenów ułożonych u jej podnóża. System może składać się z wielu takich kolumnowych studni żwirowych. Owa studnia, w zależności od miejscowych warunków zewnętrznych ma przekrój 20-60 cm. Budowa systemu to adaptacja studni kolumnowych, które łączy ze sobą sieć rur drenujących.Możliwe zastosowania metody odwadniania na dużych głębokościach:

 • Odwadnianie podmokłych terenów, kontrola poziomu wód gruntowych
 • Rekultywacja, np. odwadnianie stref z zawartością związków węglowodorowych
 • Osuszanie osuwisk i warstw ruchomych w celu zapobiegania ich dalszemu przemieszczeniu
 • Tymczasowe odwadnianie systemów liniowych
 • Stabilizacja brzegów rzek

Niektóre referencje metody odwiertu drenażowego:

 • Simonfa, droga krajowa nr 67 odcinek od 27+850 do 27+950 km, I-II etap budowy, uzupełnianie ubytków drogi, renowacja systemu odwodnienia.
  1998-99 – Dyrekcja Dróg Państwowych, Okręg Somogy.
 • Baja, Plac św. Trójcy, odwodnienie pod powierzchnią placu., system odwierconego drenażu.
  2005 - Opóczky Villszer Kft.
 • Autostrada M7, węzeł autostrady ( Kőröshegyi csomópont) , i rozgałęzienia ”D”, prace na terenie osuwisk, tymczasowe odwadnianie terenu podczas prac.
  2007 - Beton Zrt.

Dowiedz się więcej o naszych technologiach lub poproś o zaproponowanie Ci rozwiązania i zaleceń!

Pozostałe referencje